Σεβόμαστε απόλυτα τις νομικές απαιτήσεις στις δικαιοδοσίες στις οποίες ανταλλάσσουμε και εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα των πελατών, τηρούμε τις υποχρεώσεις μας για τήρηση των εμπορικών κυρώσεων και της νομοθεσίας σχετικά με τη δωροδοκία και τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έχουμε μια ενσωματωμένη πολιτική για τη δίκαιη μεταχείριση όλων των πελατών και, εάν απαιτείται, έχουμε μια πλήρη γραπτή διαδικασία παραπόνων.