Lloyd’s proposed transfer of certain EEA insurance business to Lloyd’s Brussels

Σεπ 23, 2020 (0) comment

Στις 23 Ιουνίου 2016, η πλειονότητα των ατόμων που έλαβαν μέρος στο δημοψήφισμα ψήφισε υπέρ της εξόδου του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η διαδικασία εξόδου με επίκληση του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 29 Μαρτίου 2017. Οι ηγέτες του ΗΒ και της ΕΕ ενέκριναν μια Συμφωνία για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας από την ΕΕ στις 17 Οκτωβρίου 2019 και η εν λόγω Συμφωνία επικυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιανουαρίου 2020. Την ίδια ημερομηνία το ΗΒ αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Συμφωνία περιλαμβάνει μια μεταβατική περίοδο στη διάρκεια της οποίας θα υπάρχει μια συνέχιση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ με βάση τους υφιστάμενους κανόνες, από την ημερομηνία εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ έως τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου. Η μεταβατική περίοδος αναμένεται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες του ΗΒ που είναι μέλη της Lloyd’s διαθέτουν επί του παρόντος δικαιώματα «διαβατηρίου» ΕΟΧ, προκειμένου η διαχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων να διενεργείται στην Ευρώπη, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω εγκρίσεις.

Λόγω του Brexit, ο υφιστάμενος μηχανισμός διαβατηρίου ΕΟΧ αναμένεται να τερματιστεί στη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Για τον λόγο αυτό, η Lloyd’s προτείνει, εκ μέρους των μελών, τη μεταβίβαση ορισμένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τα μέλη στη Lloyd’s Insurance Company S.A. («Lloyd’s Brussels»). Η Lloyd’s Brussels είναι ασφαλιστική εταιρεία συσταθείσα στο Βέλγιο, διέπεται από το βελγικό δίκαιο και αποτελεί θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στη Lloyd’s.

Εκτός αν αποκλείεται ρητώς, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (ή μέρη των ασφαλιστήριων συμβολαίων) που πρόκειται να εκχωρηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεταβίβασης είναι εκείνα στα οποία ο συνολικός αναληφθείς κίνδυνος ή μέρος του αναληφθέντος κινδύνου από τη Lloyd’s βρίσκεται σε κράτος του ΕΟΧ ή στα οποία ο ασφαλισμένος είναι κάτοικος του ΕΟΧ και, συνεπώς, η διαχείριση του ασφαλιστήριου συμβολαίου (ή μέρος του ασφαλιστήριου συμβολαίου) εντός του ΗΒ μετά το Brexit δεν είναι εφικτή δίχως να υπάρξει παράβαση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων («εκχωρούμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια»). Η προτεινόμενη μεταβίβαση θα διασφαλίσει ότι η διαχείριση των εκχωρούμενων ασφαλιστήριων συμβολαίων θα γίνεται σε απόλυτη συμμόρφωση μετά το Brexit, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με την πληρωμή των απαιτήσεων.

Με την προτεινόμενη μεταβίβαση, εφόσον αυτή εγκριθεί από το High Court of England and Wales («High Court»), δεν θα αλλάξουν οι όροι και προϋποθέσεις σε κανένα από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, απλώς η Lloyd’s Brussels θα γίνει ο ασφαλιστής και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα εκχωρούμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η προτεινόμενη μεταβίβαση έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο τρόπος διαχείρισης των ασφαλιστήριων συμβολαίων δεν θα αλλάξει. Δεν θα υπάρξει καμία άμεση διοικητική μεταβολή από την προτεινόμενη μεταβίβαση για τους ασφαλισμένους και, συνεπώς, η προτεινόμενη μεταβίβαση δεν επηρεάζει τη διαδικασία υποβολής αξιώσεων και τυχόν οφειλόμενες πληρωμές για τη διευθέτηση μιας έγκυρης απαίτησης. Εφόσον εγκριθεί από το High Court, η προτεινόμενη μεταβίβαση αναμένεται να αρχίσει να ισχύει στις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για να μιλήσετε σε έναν εκπρόσωπο της Lloyd’s σχετικά με τις προτάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στη γραμμή ενημέρωσης: 
[+44 (0) 0800 000 00] (αριθμοί τηλεφώνου για όλες τις χώρες υπό εξέταση). 
Οι εκπρόσωποι της Lloyd’s μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα στα αγγλικά, ολλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Για ερωτήσεις σε όλες τις άλλες γλώσσες, υπάρχει επίσης υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

Η γραμμή βοήθειας θα είναι ανοικτή από τις 9.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρα ΗΒ (εκτός επίσημων αργιών) έως την έναρξη ισχύος του σχεδίου στις 30 Δεκεμβρίου 2020.
Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς σε οποιαδήποτε γλώσσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

Ή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου:
Lloyd’s Brexit Transfer 
PO Box 724 
BANGOR 
BT19 7WZ. 

Για ερωτήματα που δεν σχετίζονται με τη μεταβίβαση, επικοινωνήστε με τον συνήθη εκπρόσωπο της τοπικής αγοράς, τον διαχειριστή ασφαλιστικό πράκτορα, τον ασφαλειομεσίτη ή τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή.

Πώς να εκφράσετε ανησυχίες
Οποιοδήποτε πρόσωπο πιστεύει ότι θα επηρεαστεί δυσμενώς από το προτεινόμενο σχέδιο έχει το δικαίωμα να παρασταθεί στην ακροαματική διαδικασία και να εκφράσει τις απόψεις του, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Η διαδικασία θα διευκολυνθεί αν όσοι επιθυμούν να παρασταθούν στην ακροαματική διαδικασία ενημερώσουν τη Lloyd’s, γραπτώς στην παραπάνω διεύθυνση, το συντομότερο δυνατόν και κατά προτίμηση πριν τις 11 Νοεμβρίου 2020, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους θα επηρεαστούν δυσμενώς.

Η εξέταση της αίτησης αναμένεται να λάβει χώρα ενώπιον δικαστή του High Court στη διεύθυνση 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4 1NL στις 18 Νοεμβρίου 2020 (η «ακροαματική διαδικασία»).
Οποιοδήποτε πρόσωπο πιστεύει ότι θα επηρεαστεί δυσμενώς από το σχέδιο μπορεί να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με αυτό, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες μεθόδους επικοινωνίας.

Document links

Ειδοποίηση ασφαλισμένου – Ταχυδρόμηση

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Συχνές ερωτήσεις / Σύντομος οδηγός αναφοράς

Οι προτάσεις

Η διαδικασία μεταβίβασης βάσει του Μέρους VII

Comment (0)