Επισκόπηση

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει τους κινδύνους που σχετίζονται με ένα κατασκευαστικό έργο. Καλύπτει τόσο τον Εργολάβο ως επίσης και τον ιδιοκτήτη του έργου και συνήθως περιλαμβάνει εκτός από τον έργο και την πιθανή αστική ευθύνη.

Σύμφωνα με τα περισσότερα εργοληπτικά συμβόλαια, ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για ατυχήματα και ζημιές στο χώρο του έργου μέχρις ότου το έργο ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Αυτούς τα περιστατικά θα καλύψει το ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου που συνάπτει ο εργολάβος.

Η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων προστατεύει τόσο τον εργολάβο αλλά και τον ιδιοκτήτη του έργου.

Η παρεχόμενη κάλυψη ασφαλίζει συνήθως ζημιές στο έργο υπό κατασκευή και/ή συναρμολόγηση, τον εξοπλισμό, τα υλικά κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου η ασφάλιση συνεχίζεται για προσυμφωνημένη περίοδο κατά την οποία ο εργολάβος  συνεχίζει να ευρίσκεται στο χώρο αποκαθιστώντας μικρο ελαττώματα.

Η Εταιρεία μας μπορεί να εξασφαλίσει ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων από αριθμό ασφαλιστών που είναι αδειοδοτημένοι στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες για την “Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων“.

Λάβετε Προσφορά